pokus 02

nmnn

mnmm

klnmn

 

mkmmnm

mkmm

mnnm